FURG logo

Stadgar

§ 1. Föreningens firma

Föreningens namn skall vara: Föräldraföreningen unga reumatiker göteborgsregionen. Föreningen har sitt säte i Göteborg.

§ 2. Målsättning

Föräldraföreningens ändamål är att organisera familjer i göteborgsregionen som har barn och ungdomar med reumatiska sjukdomar för att familjerna skall få möjlighet att träffa andra familjer i liknande situationer och därmed kunna utbyta erfarenheter och stödja varandra.

Föräldraföreningen skall vidare verka för att alla familjer skall få god och kontinuerlig information om sjukdomen reumatism, vilka samhälleliga stöd som finns att få och vilka krav som går att ställa på personal som i sitt dagliga arbete har kontakt med dessa barn och ungdomar.

Föräldraföreningen skall även i viss mån söka samarbete med sjukhuset för att öka resurserna till behandling, vård och rekreation.

§ 3. Uppgift

Föreningens uppgift är:

§ 4. Medlemskap

Rätt till medlemskap tillkommer:

Medlemmar skall till Föräldraföreningen erlägga den av årsmötet fastställda årsavgiften.

§ 5. Årsmöte

Varje år, senast den 15 mars, skall Föräldraföreningens medlemmar hålla årsmöte. Styrelsen skall via brev eller mail (för de medlemmar som lämnat sin mailadress) kalla medlemmarna till årsmöte under januari månad. Med kallelsen skall bifogas förslag till dagordning. Motioner och andra ärenden till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast tre veckor innan årsmötet. Vid årsmöte skall protokoll föras. Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas:

5.1

Mötets stadgeenliga utlysande.

5.2

Val av mötesfunktionärer:

5.3

Styrelsens verksamhetsberättelse.

5.4

Ekonomisk berättelse.

5.5

Revisorns berättelse.

5.6

Beslut om styrelsens ansvarsfrihet.

5.7

Verksamhetsplan för nästföljande verksamhetsår.

5.8

Beslut om årsavgift.

5.9

Val av:

Halva antalet ledamöter skall väljas vartannat år. Halva antalet suppleanter skall väljas vartannat år.

5.10

Ärenden som stadgeenligt väckts.

5.11

Övriga frågor.

§ 6. Övriga föreningsmöten

När så bedöms påkallat äger styrelsen rätt att kalla till föreningsmöte.

§ 7. Styrelse och förvaltning

7.01

Styrelsen skall snarast efter årsmötet hålla ett konstituerande styrelsemöte där man inom styrelsen utser

7.1

Styrelsen handhar föreningens angelägenheter i enlighet med dessa stadgar och med stöd av årsmötet eller annat föreningsmöte därvid fattade beslut.

7.2

Styrelsen sammanträder minst fyra gånger per år. Styrelsen är beslutsmässig då mer än halva antalet ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel röstövervikt, vid lika röstetal har den som leder sammanträdet utslagsröst. Vid val däremot skall lika röstetal avgöras genom lottning.

7.3

Kallelse till styrelsesammanträde skall ske senast sju dagar före sammanträdet. Med kallelsen skall följa förslag till dagordning.

7.4

Styrelsen beslutar om placering av föreningens tillgångar och förvaring av värdehandlingar. Sådana beslut skall rapporteras vid årsmöte.

7.5

Styrelsen äger inte rätt att utan föreningsmötes beslut uppta eller bevilja lån eller bevilja borgen.

7.6

Kassör och ordförande tecknar var för sig föreningens firma.

§ 8. Stadgeändring

Ändringar av dessa stadgar kan endast ske genom omröstning på ordinarie årsmöte och med minst 2/3 majoritet.

§ 9. Upplösning

Beslut om föreningens upplösning skall fattas vid ordinarie årsmöte och ett extra utlyst medlemsmöte. Beslutet skall vara fattat med minst 2/3 majoritet vid varje möte. Föreningens tillgångar skall därvid användas till gagn för barn och ungdomar med reumatiska sjukdomar.


Stadgarna antagna vid konstituerande sammanträde den 25/2 1982.

Stadgarna reviderade vid årsmöte den 7/2 1983.

Stadgarna reviderade vid årsmöte den 22/2 1995.

Stadgarna reviderade vid årsmöte den 22/2 2005.

Stadgarna reviderade vid årsmöte den 27/2 2007

Stadgarna reviderade vid årsmöte den 5/3 2009, §5:9

Stadgarna reviderade vid årsmöte den 9/3 2016